You are currently viewing Valmis üraskikahjustuste ärahoidmise kava ja juhendmaterjal

Valmis üraskikahjustuste ärahoidmise kava ja juhendmaterjal

  • Post category:Uudised

Keskkonnaministeerium on koostanud kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks ja praegustest kahjustustest ülevaate saamiseks tegevuskava. Esimesed tegevused juba käivad, RMK kaardistab riigile kuuluvas majandusmetsas kuuse-kooreüraskist kahjustatud piirkondi ning valmis on saanud Keskkonnaministeeriumi ja spetsialistide koostöös üraski-juhend erametsaomanikele.

Juhendi kuuse-kooreüraski tõrjeks leiab SIIT.

Kuuse-kooreüraski tõrje tegevuskava saab lugeda SIIT.

Keskkonnaministeeriumi värskelt valminud kuuse-kooreüraski tegevuskava võib laias laastus jagada kaheks: andmete kogumine üraski bioloogia ja kahjustuste kohta ning tegevused kahjustuste ennetamiseks ja likvideerimiseks. Lisaks seirele on tegevuskavas suurt rõhku pandud ka teavitustööle  erametsaomanike seas ja ka laiemas avalikkuses. Tegevuskava esialgset versiooni on juba tutvustatud  Eesti Erametsaliidu ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajatele ning ühiselt peetud virtuaalkoosolekul kinnitasid osalejad üraskiuuringute vajalikkust.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve sõnul on huvirühmade esmane tagasiside Keskkonnaministeeriumi tegevusele olnud positiivne. „Eesti Erametsaliidu ettepanekul panime tegevuskavasse mõned lisad, mis aitavad meil kuuse-kooreüraski kahjustustest ja nende ennetamiseks sobivatest meetmetest paremat ülevaadet saada,“ selgitas ta. „Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajate arvamused on samuti kaardistatud ning nendega arvestatakse, huvirühmad kaasatakse ka edasistesse tegevustesse. Üraskiseire käib ja koostame juhendit.“

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on riigi tulundusmetsas kuuse-kooreüraskite kohta juba mitu nädalat infot kogunud. „Aprilli teisel poolel alustame kõikjal Eestis üraski lendamise vaatlustega, mille abil saame infot, millal on kõige efektiivsem aeg rakendada võtteid metsa kaitsmiseks üraski eest,“ lausus Tavo Uuetalu, RMK juhatuse liige.

Riigimetsast kogutud teave annab ka erametsaomanikele infot, millistes piirkondades tuleks oma mets kriitilise pilguga üle vaadata. Oma metsa hea tervise eest seismine on iga metsaomaniku kohustus. Selle kohustuse täitmisel on abiks koostamisel olev üraski-teemaline juhendmaterjal, mis annab ülevaate, kuidas üraskikahjustusi ennetada, ära tunda ja likvideerida.

Peamised tegevused kuuse-kooreüraski tegevuskavas:

  • Seire (nii üraskibioloogia kui ka kahjustuste seire, riigi tulundusmetsas ja kaitsealadel, ülevaade levikust välisriikides)
  • Analüüsid (välisriikide kogemused, meetmete tulemuslikkus)
  • Teadlikkuse tõstmine (juhised metsaomanikele, teavitamine üraski lendlusest ja sellega seotud vajalikest tegevustest, kommunikatsioon erinevate osapooltega)
  • Otsitakse võimalusi erametsaomanike tegevuse suunamiseks ka läbi toetuste

Üraskikahjustusi kaitstavas metsas käsitletakse eraldi, sest seal on oluline arvestada kaitse-eesmärkidega ja sobilikele tegevustele tuleb läheneda juhtumipõhiselt. Kaitstava metsa olukorda kaardistavad lähiajal eeskätt kaugseirega Keskkonnaamet ja Maa-amet. Selleks alustab Maa-amet juunis ülelende kolme Lõuna-Eesti kaitseala kohal, misjärel kogutud andmeid analüüsib Keskkonnaamet. Esmased tulemused selguvad sügisel. Siis vaadatakse kaitstavates metsades üraskikahjustuste ennetamise ja likvideerimise põhimõtted üle koostöös huvirühmadega.

Keskkonnaministeeriumi 15.04.2020 pressiteade.