Eesti Erametsaliidu kanda on järjepidevalt:

1. Eesti erametsaomanike esindamisfunktsiooni täitmine ja huvide kaitse

Nimetatud valdkond hõlmab järgmiseid tegevusi: metsaomanike ühtsete seisukohtade kujundamine, esitamine ja kaitsmine metsapoliitilistes protsessides; erametsanduse maine parandamisele suunatud meediaavalduste koostamine ja avalike infoürituste korraldamine; Eesti erametsanduse esindamine rahvusvahelisel tasandil; säästvat metsandust edendavate metsasertifitseerimissüsteemide arendamine (reeglite väljatöötamisele kaasaitamine, rakendamise propageerimine metsaomanike hulgas jms.); koostöö korraldamine keskkonna – ja jahindusorganisatsioonidega.

 2. Metsaühistute tegevuse koordineerimine sh koordineeritud ühistegevuste propageerimine

Nimetatud valdkond hõlmab järgmiseid tegevusi: metsaühistutele metsandusliku ja metsaomanike esindusorganisatsiooni tegevust käsitleva informatsiooni edastamine; metsaühistute arendustegevusele (ühistute ühinemine, uute teenuste loomine metsaomanikele vms) kaasa aitamine; metsaühistute tegevuse mahtude ja organiseerunud metsaomanike arvestuse pidamine; metsaühistute üleriigilise tulundustegevuse arendamisele kaasaaitamine; koostöö tegemine individuaal- ja rühmanõustamise valdkonnas metsaühistutega ja SA Erametsakeskusega; erametsanduse tugisüsteemi arengukava 2014-2020 koostamisel osalemine; metsaühistute tegevuse propageerimine meedias; metsaühistute koordineeritud ühistegevuse propageerimine.

EEML oma metsandusliku kompetentsiga, esindab haritud metsaomaniku, praktiku vaatenurka, kes on riigi partnerina kaasatud erinevate metsandust puudutavate seaduste ja määruste muutmisprotsessidesse ning teeb ettepanekuid seadusloomesse. Muudatusettepanekute tegemisel lähtume erametsaomanike huvidest ning sellest, et erametsaomanikel oleks suurem tegevusvabadus oma metsade majandamisel.

EEML osaleb erametsaomaniku jaoks olulistes alljärgnevalt loetletud töögruppides, komisjonides, nõukodades ning teiste organisatsioonide töös:

Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu – Ants Erik
Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu – Einar Pärnpuu
Haridus- ja Teadusministeeriumi Metsanduse Kutsenõukogu – Aira Toss

Maaelu Arengukava 2014-2020 seirekomisjon – Liina Laineveer
Maaelu Arengukava 2014-2020 juhtkomisjon – Liina Laineveer
Maaeluvõrgustiku Koostöökoda – juhatus, tegevdirektor
Maaelu Edendamise Sihtasutusega koostöö – juhatus, tegevdirektor

Eesti Metsaseltsi juhatus – Liina Laineveer
Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu juhatus – Kristel Arukask

Riigikogu Keskkonnakomisjoniga koostöö – juhatus, tegevdirektor
Riigikogu Maaelukomisjoniga koostöö – juhatus, tegevdirektor
Riigikogu Majanduskomisjoniga koostöö – juhatus, tegevdirektor

Sinu Mets kolleegium – Kristel Arukask
Taastuvenergia Kojaga koostöö – Taavi Ehrpais
RMK arengukava koostamises osalemine – Jaan Kägu
Eestimaa Talupidajate Keskliiduga koostöö –juhatus, tegevdirektor
Keskkonnaministeeriumi kliimapoliitika põhialuste metsanduse töörühm – Kristel Arukask

Moodustatud töögrupid

Elektriliinide töögrupp – Liina Laineveer, Ants Erik, Urmas Rahnel, Peep Põntson, Olavi Udam

Jahinduse töögrupp (töögrupi liikmed kuuluvad maakondlikesse jahindusnõukogudesse)

Harjumaa Ando Eelmaa
Hiiumaa Aira Toss
Ida-Virumaa Aare Karp
Järvamaa Toomas Lemming
Jõgevamaa Andras Kaasik
Lääne Virumaa Tõnis Hiielaid
Läänemaa Einar Pärnpuu
Pärnumaa Urmas Rahnel
Põlvamaa Anti Rallmann
Raplamaa Valdu Reinaas
Saaremaa Rein Kirst
Tartumaa Peep Põntson
Valgamaa Andres Olesk
Viljandimaa Olavi Udam
Võrumaa Ilmar Ait

Valimiskompass

Eesti Erametsaliidu pressiteade
30.01.2015

Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015

Valmis Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015, mis aitab metsaomanikul orienteeruda valimismaastikul arvestades tema huvide esindatust erakondade valimisplatvormides.

Valimiskompass on ülevaade, kuidas on kajastatud erakondade 2015. aasta Riigikogu valimisprogrammides Eesti Erametsaliidu ettepanekud Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse
arendamiseks aastatel 2015-2018.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Aira Tossu sõnul on valimiskompass heaks abimeheks metsaomanikele, et võrrelda erinevate erakondade suhtumist eraomandisse. „Eestis on eraomand maale ja metsale taastatud juba üle kahekümne aasta tagasi, aga nii mõneski valdkonnas on seadusruumis eraomandi kaitsele veel tõsiseid vajakajäämisi. Tugev omanike klass, keda metsaomanike näol on ligi 90 000 kodanikku, on kindlasti meie riigi julgeoleku ja demokraatia huvides. Et need inimesed oleks jätkuvalt huvitatud omanikud olema, siis on oluline, et riik kaitseks eraomandit ja meil oleks õiguskindlus.”

Eesti Erametsaliidu valmiskompassiga saab tutvuda SIIT

Lisainfo: Liina Laineveer, Eesti Erametsaliidu tegevdirektor, +372 520 5877, liina.laineveer@erametsaliit.ee

Sulge menüü