Kas seenel-marjul võib käia igas metsas?

  • Post category:Uudised

Postimees otsis vastust lugeja küsimusele, kas seenel ja marjul võib käia igas metsas, või on metsaomanikul õigus õigus erametsas liikumist piirata.

Eestis kehtib igaüheõigus, mille järgi võib piiramata ja tähistamata eramaal liikuda igal ajal ja korjata marju, seeni, ravimtaimi ja mahalangenud või kuivanud oksi, kui omanik seda suuliselt ei keela. Kui eramaa on piiratud või tähistatud, siis on selle läbimiseks ja sellel viibimiseks vajalik omaniku luba. Piiramist ja tähistamist tuleb mõista selliselt, et eramaad tähistavad sildid, piirav tara või aed on igaühele nähtavad. Piiramiseks ja tähistamiseks ei loeta üksikut piirikivi või vana lagunenud aeda. Eramaad tähistavate siltide vahekaugus peab olema selline, et nende vahelt ei saa neid märkamata mööduda.

Maaomanik võib lubada oma maal liikumist, kuid näiteks keelata telkimise või loodussaaduste korjamise. Sellisel juhul peab keeld olema selgelt kas kirjalikult (silt) või suuliselt väljendatud.

Maaomanikud ei või keelata liikumist avalikel ja avalikuks kasutamiseks määratud maadel, teedel ja veekogudel, samuti jääl ning kallasrajal. Samuti ei saa keelata eratee ega raja kasutamist jalgsi, jalgrattaga ega muul sellesarnasel viisil liikumiseks, kui kasutus põhineb väljakujunenud taval ega ole omaniku jaoks koormav.

Riigimetsas, mis on tavaliselt märgitud vastava sildiga, võib seeni ja marju korjata piiranguteta.