Eesti Erametsaliit alustas PEFC metsamajandamisegrupisertifikaadi taotlemist 2009. aastal, et lihtsustada metsaomanikele PEFC metsamajandamise sertifikaadi taotlemist.

PEFC metsamajandamise grupisertifikaat väljastati Eesti Erametsaliidule 19. veebruaril 2010. aastal.

EEML PEFC grupisertifikaadiga liitunud metsaomanike nimekirja leiate  SIIT

PEFC sertifikaat annab metsaomanikule

 • Võimaluse näidata ühiskonnale, et ta majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ning säästlikult.
 • Eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab nõudluse.

Eesti Erametsaliidu PEFC grupisertifikaadiga saavad liituda kõik erametsaomanikud.

Grupisertifikaadi puhul taotleb ja hoiab sertifikaati organisatsioon ning metsaomanikel on võimalus grupisertifikaadiga liituda olenemata metsa asukohast või juriidilisest vormist.

Eesti Erametsaliidu kohustused grupisertifikaadi hoidjana:

 • esindab grupi liiget kõigis PEFC-ga seotud toimingutes (sh suhtlemisel sertifitseerijaga, sertifitseerimisavalduse esitamisel ja lepingu sõlmimisel sertifitseerijaga);
 • tagab aja- ja asjakohase grupi juhtimissüsteemi toimimise;
 • kohustub läbi viima PEFC sisekontrolli, hoidma grupi liikmeid kursis sertifitseerimisega ja edastama vajalikud dokumendid õigeaegselt sertifitseerijale;
 • kohustub grupi liiget eelnevalt informeerima kontrollkäikudest Tema metsamaal;
 • kohustub edastama grupi liikmele PEFC alast informatsiooni ja teavitab grupi liiget standardi nõuete muutustest;
 • esindab oma liikmeid PEFC Eesti standardite ülevaatamisel.

Kuidas liituda?

 • Eesti Erametsaliidu (edaspidi EEML) PEFC grupisertifikaadiga liitumiseks peab metsaomanik esitama EEML-ile avalduse koos metsamaa andmetega. Metsamaa andmed tuleb esitada exceli tabelina ning andmetes peab olema kirjas minimaalselt: kinnistu nimi/number, katastritunnus, pindala ja maakond;
 • Avalduse koos metsamaa andmetega vaatab üle EEML poolt määratud kontrollüksus;
 • Enne otsuse tegemist saadab kontrollüksus grupiga liituda soovivale metsaomanikule kokkusaamise kutse (kohtumise võib läbi viia veebi teel, telefoni teel, füüsilise kohtumise teel) vastavalt maaomanikule sobival viisil. Kontrollrühm edastab kohtumise eel suunavad küsimused ja info, mida kohtumisel käsitletakse;
 • Kontrollüksus esitab EEML kontrollrühmale ettepaneku liita või mitte liita (põhjus) metsaomanik EEML PEFC grupisertifikaadiga;
 • EEML PEFC rühmaga liitmist kinnitab EEML kontrollrühma protokoll või protokolli otsuse väljavõte, mis saadetakse EEML kontrollüksuse poolt liitunud metsaomanikule e-kirja teel;
 • EEML PEFC grupisertifikaadi kontrollrühma otsustest teatab metsaomanikule EEML PEFC kontrollüksus 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates otsuse jõustumisest;

Liitumisel sõlmitakse Eesti Erametsaliidu ja metsaomaniku vahel ka kokkulepe, milles sätestatakse grupisertifikaadi hoidja (EEML) ja liikme (metsaomanik) õigused ja kohutused.

PEFC grupisertifikaadi tasu

 • Eesti Erametsaliidu PEFC grupisertifikaadis osalemise hinnakirja leiate SIIT (kehtib alates 2021. a).

PEFC kaubamärgis

PEFC kaubamärgist saavad kasutada kõik PEFC serditud maaomanikud, kes on sõlminud kaubamärgilepingu. Rohkem infot leiab SIIT.

Dokumendid

DOKUMENDID GRUPI LIIKMETELE KASUTAMISEKS

Tegevuskava kokkuvõtted

Varasemate järelevalveauditite tulemused

Erinevaid trükiseid ja infomaterjale metsamajandamise kohta leiab KIK Eramets lehelt


Lisainfo:

Mari Teesalu
Tel +372 5354 4415, e-post mari.teesalu@erametsaliit.ee