You are currently viewing Eesti Erametsaliit sai Euroopa Komisjonilt suunise Eesti metsad taasmetsastada süsiniku ja elurikkuse maksimeerimiseks

Eesti Erametsaliit sai Euroopa Komisjonilt suunise Eesti metsad taasmetsastada süsiniku ja elurikkuse maksimeerimiseks

Euroopa Komisjon kinnitas Eesti Erametsaliidule saadetud kirjas, et Euroopa Roheleppe eesmärkide saavutamisel on metsaomanikel kandev roll ja pikaajalise süsinikusidumise ning elurikkuse maksimeerimiseks tuleb neid ergutada raielanke õigeaegselt uuendama. 

„Komisjon julgustab raiutud metsade õigeaegset uuendamist kliimamuutustega kohanevate puuliikidega, et maksimeerida pikaajaline süsiniku sidumine ja looduslik mitmekesisus,“ märgib Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi looduskapitali direktor Humberto Delgado Rosa saadetud kirjas. 

Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Jaanus Auna sõnul on tegu olulise sõnumiga, et metsa uuendamise toetamine peab jätkuma. „Kui riigikontroll leidis kevadel oma keskkonnaeesmärkidega vastus olevate majandusmeetmete ülevaates, et riigi poolt makstav metsa uuendamise toetus on keskkonnaeesmärkidega vastuolus, siis Euroopa Komisjon annab meile selge suunise, et metsade raiejärgne uuendamine peab olema prioriteet ning on üks lahendustest kliimaeesmärkidega võitlemisel,“ kommenteeris Aun. 

Tähelepanuta ei saa jätta ka Delgado Rosa välja toodud vajadust kasutada uuendamiseks puuliike, mis suudavad kliimamuutustega kohaneda. Erametsaliit leiab, et muutuva keskkonna tingimustes võiks metsamaale istutavate puude nimekirja arvata ka näiteks pöögid ja teised adapteeruvad puuliigid. 

Toetuse abil on eramaadel uuendatud metsade pindala aasta aastalt kasvanud, ent toetuse eelarve on ajale jalgu jäänud ning sellest ei jätku taotluste maksimaalses määras rahuldamiseks. Kliimaeesmärkide täitmiseks on oluline suurendada nii metsa uuendamise toetuse eelarvet kui käivitada toetus muuks maakasutuseks mittesobivate maade metsastamiseks, sest metsastamisega tegelemine vähendab tulevikus ka elurikkuse võimalikku kadu. 

Eesti Erametsaliit saatis käesoleva aasta mais Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansi Eesti visiidi ja tema Eesti metsandust puudutavate teravate kommentaaride järel asepresidendile kirja, milles liit juhtis tähelepanu, et teenimatu kriitika metsanduse teemal ei aita Euroopa Roheleppe eesmärkide saavutamisele kaasa. Lisaks toob erametsaliit välja, et rohelepe saab edukas olla vaid siis, kui protsessi kaasatakse ka erametsaomanikud ning arvestatakse maapiirkonnas elavate inimeste vajadustega. 

Frans Timmermansi nimel vastas liidu pöördumisele Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi looduskapitali direktor Humberto Delgado Rosa, tunnustades, et elurikkuse hoidmisel ja süsiniku sidumisel on metsaomanikel kandev roll ning vajalikud muudatused saavad edukalt teoks vaid neid kaasates. 

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.