You are currently viewing Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamisest

Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamisest

  • Post category:Uudised

Miskil põhjusel on hakanud levima seisukoht, et jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise juures pärast maaomanike, jahimeeste ja riigi esindajate vahel sõlmitud kokkulepet eramaaomanikega sõlmitud jahimaade kasutamise lepingute pindala enam tähtsust  ei oma.

Allpool väljavõte kokkuleppest ja selgitused:

Lisaks Keskkonnaameti (edaspidi KeA) poolt koostatud juhisele jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamiseks lepiti kokku, et jahindusnõukogud otsustavad vastavalt töökorrale konsensuse alusel toetada jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamist juhul, kui:

6. Maaomanikega sõlmitud jahinduslike lepingute maht jahipiirkonna kohta ületab 50%, sealhulgas peab eramaade lepingutega kaetuse püüdlus olema see, et pindala peaks tulevikus ületama 50% määra. Kui see kriteerium on täidetud ja muid välistavaid (p1-p5) asjaolusid ei esine, siis jahipiirkonna kasutusõiguse luba pikendatakse.

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise osas seisukoha andmisel rakendatakse 2+1 töökorra põhimõtet (2 korda konsensus ja 3 kord ¾ häälteenamus). Jahipiirkonna kasutajatele antakse piisavalt aega (vähemalt 1 kalendrikuu) selleks, et saavutada 50% osakaal pindalast enne kui uuesti jahindusnõukogu koguneb.

Ülaltoodud teksti p.6 kohaselt on konsensuslikuks tingimuseks 50% maaomanikega lepingute  olemasolu. Kui seda ei ole siis ei peaks keegi jahindusnõukogus pikendamisega päri olema.

Punkt 6-le järgnev   tekst selgitab kuidas pikendamise juures võetakse arvesse eramaade lepinguid. Eramaade lepingute 50% osakaalu saavutamise hindamisel rakendatakse mitte konsensuslikku põhimõtet vaid 2+1 põhimõtet.  See tähendab, et kui eramaade 50% tingimus  ei ole täidetud siis kaks korda otsitakse konsensust ja kolmas kord hääletatakse, kusjuures jahipiirkonna kasutajatele antakse piisavalt aega (vähemalt 1 kalendrikuu) selleks, et saavutada 50% osakaal pindalast enne kui uuesti jahindusnõukogu koguneb.Seega omavad eraomanikega sõlmitud lepingud ka edaspidi olulist rolli, ka hääletamise korras ei pruugi alla 50% lepinguid sõlminud jahipiirkonna kasutaja saavutada  2/3 häälteenamust.

Lisainfo:

Andres Talijärv, andres.talijarv@erametsaliit.ee