fbpx
Erametsaliit teatab – Sinu Mets nr 58

Erametsaliit teatab – Sinu Mets nr 58

Tavaks on saanud igas õppelehe Sinu Mets numbris anda ülevaade meie viimaste kuude tegemistest. Siin kokkuvõte tänavustest kevadkuudest, mis ilmus õppelehe suvenumbris.

Kauaoodatud tulumaksuseaduse muudatus

Aprillis sai riigikogu heakskiidu metsaomanike poolt kaua oodatud tulumaksuseaduse muudatus, mille nimel on Eesti Erametsaliit koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja teiste organisatsioonidega väga pikalt tööd tehtud. Loe muudatuse kohta täpsemalt SIIT.

Looduskaitse-, metsa- ja jahiseaduse muutmine

Keskkonnaministeeriumis on käimas looduskaitse-, metsa- ja jahiseaduse muutmine, millega planeeritakse mitme metsaomanike tegevusvabadust piirava normi kehtestamist. Samas ei ole huvirühmadele kooskõlastamiseks saadetud eelnõu seletuskirjas piisavalt põhjalikult hinnatud ega kirjeldatud ei planeeritud muudatuste sotsiaalmajanduslikku mõju ega ka tegelikku mõju looduskeskkonnale. Oluliselt plaanitakse tõsta ka rikkumiste eest määratavaid trahvimäärasid, mis mõnel puhul suureneks lausa 100 korda. Me ei tolereeri seaduste nõuete rikkumist, aga sellisel kujul vastutuse määrade tõstmine on ebaproportsionaalselt suur ja võib ka tahtmatult toimunud eksimuse korral tuua enesega kaasa maaomaniku ja ettevõtte jaoks üle jõu käivad karistused.

Planeerimisseaduse muutmine

Rahandusministeeriumi plaan kaotada metsaseadusest nõue üldplaneeringutega metsamaa kasutamisele seatavate piirangute osas metsaomanikuga kokkuleppele jõuda on meie hinnangul põhiseadusega vastuolus. Metsade majandamine on seadustega juba piisavalt reguleeritud ning omanikult ei saa võtta õigust maatulundusmaalt tulu teenida. Kõik KOV poolt kehtestatud piirangud tuleb maaomanikuga läbi rääkida ja vajadusel omanikule hüvitada. Selgitame oma seisukohti koostöös Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga.

Metsaregistri põhimääruse muutmine

Keskkonnaministeerium on muutmas metsaregistri kasutamist reguleerivat põhimäärust. Väga positiivse muudatusena on juba plaanis lubada andmeid registrisse kanda vaid metsaomaniku nõusolekul. Tegime ministeeriumile täiendavalt ettepaneku, et vähem andmeid oleks avalikult kättesaadavad, nt planeeritav raiemaht metsateatisel. Lisaks võiks meie arvates kõigile metsaandmetele ligi pääseda vaid metsaregistrisse sisse logides. Need muudatused aitaks olulisel määral kaasa ebaausa konkurentsi ja metsanduslike pettuste vähendamisele.

Kopra kaitse ja ohjamise tegevuskava

Andsime Keskkonnaametile oma sisendi kopra kaitse ja ohjamise tegevuskava muutmiseks. Meie hinnangul võiks maaparandussüsteemides muuta koprale jahipidamise aastaringseks. Sellega annaksime kiire mooduse kevadiste rändavate noorloomade küttimiseks seal, kus nad suurt majandusliku kahju põhjustavad ja võtaksime ära vajaduse „igaks juhuks“ kobraste väljaküttimiseks looduslikes veekogudes. Ühtlasi säästetaks nii Keskkonnaameti tööressurssi erilubade väljaandmise menetlemise vähenemise läbi. Kuna ainult 15-20 % kobrastest asustab põllumajandus- ja metsakuivenduskraave, puudub ka oht üleküttimiseks.

Puidu väärindamise edendamine

Eesti Teadusagentuur kutsus erametsaliitu valdkondliku ekspertkomisjoni liikmena kaasa rääkima riikliku teadus- ja arendustegevuse rahastamisprogrammi „Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine“ rakendamisel.  Räägime kaasa projektitaotluste hindamisel ja elluviimisel ning nõustame teadusagentuuri valdkondlike teadus- ja arendustegevuse võimekuse arendamise tegevuskavade koostamisel. Meie esindajaks ekspertkomisjonis on tegevjuht Andres Talijärv.

Rohelise kaardi algatus

Jätkub töö rohelise kaardi süsteemi väljaarendamiseks. Koostöös Eesti Metsa Sertifitseerimise Nõukoguga oleme kaardistanud peamised eesmärgid: edendada metsade säästvat ja jätkusuutlikku majandamist, parandada metsatööde tegijate pakutavate teenuste kvaliteeti, tagada metsatööde tõhus ja seaduskuulekas läbiviimine, tagada peale tööde tegemist metsa hea tervis, loodus- jm väärtuste (kultuurilised, ökohüved) säilimine ja hea seisukord, tagada ettevõtete sotsiaalne vastutus (tööohutus, palgad, maksud, kohalik kogukond).

Liikmete üldkoosolek

Kevadise eriolukorra tõttu olime sunnitud aprillis ära jätma nii erametsapäeva kui ka volinike koosoleku. Majandusaasta aruande kinnitamiseks kutsub erametsaliit juunis kokku elektroonilise üldkoosoleku, kus saavad kuulajatena osaleda ka kõik volinikud. Täpsem info saadetakse liikmetele ja volinikele e-posti teel.

Loe õppelehe Sinu Mets lugusid SIIT.

Sulge menüü