Mis vahe on VEP-il ja pot VEP-il?

Vääriselupaik (VEP) on metsaala, kus on suur kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus. Kui teie metsas on VEP, siis selle kaitsmine on vabatahtlik, küll aga on VEP-ist pärit puitu keeruline müüa. Metsaomanikul on võimalik sõlmida riigiga vääriselupaiga kaitseks notariaalne leping, millega kinnisasi koormatakse 20ks aastaks isikliku kasutusõigusega riigi kasuks. Selle eest makstakse omanikule kasvava metsa väärtuse suurune summa proportsionaalselt 20 aasta jooksul iga-aastaste maksetena.

Potentsiaalne vääriselupaik (pot VEP) on metsaala, kus nende sõnul võivad esineda vääriselupaiga tunnused. Selleks on Eestimaa Looduse Fond (ELF) kameraalselt takseerandmete alusel välja valinud alad, mis teoreetiliselt võiksid olla vääriselupaigad.

Eesti Erametsaliit peab täiesti põhjendamatuks, et ainult peapuuliigi vanuse ja metsakasvukohatüübi alusel liigitatakse hulgaliselt erametsi potentsiaalseteks vääriselupaikadeks. Selline lähenemine tekitab metsaomanikule tarbetut halduskoormust ja ei aita mingil moel kaasa loodusväärtuste kaitsele erametsas. Oleme probleemile ELF-i tähelepanu juhtinud, kuid paraku jätkatakse pot VEP-ide väljavalikul senise praktikaga.

Pot VEP-ide probleem seieneb selles, et kui maaomanik otsustab seda metsa majandada, siis puitu müües võib ees oodata ebameeldiv ja kulukas protsess, kus materjali ostjad ei ole nõus puitu vastu võtma. FSC sertifikaadist tulenevalt ei tohi paljud puidutöötlemisettevõtted sellistelt aladelt pärit puitu osta. Kui VEP-ide puhul on maaomanik nendest teadlik, siis pot VEP-i olemasolu võib tulla üllatusena alles siis, kui raie on tehtud. Sellise olukorra vältimiseks on Metsaühistu kodulehelt võimalik katastritunnuse järgi kontrollida, kas teie mets on ELF-i poolt välja valitud alade hulgas või ei.

!Raiet planeerides VEENDU eelnevalt, et raiesse minev mets ei oleks määratud pot VEP-iks!

Mida teha siis, kui metsas asub pot VEP?

Vastavalt keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrusele nr 2 võivad vääriselupaiku välja valida ja olemasolevates vääriselupaikades muudatusi teha isikud, kes on läbinud Keskkonnaministeeriumi korraldatud vääriselupaiga väljavaliku kursuse ja saanud sellekohase tunnistuse.

  1. Metsaomanikul on võimalus võtta ühendust tunnistust omava spetsialistiga selgitamaks ametlikult välja, kas tema maal asuv pot VEP on vääriselupaiga tunnustega või ei. Spetsialistide nimekiri: Vääriselupaiga määramise tunnistust omavate isikute nimekiri.
  2. Samuti on abiks piirkondlik metsaühistu, kes oskab sel teemal nõu anda ja konkreetse piirkonna spetsialistide kontakte jagada. Mitmetel metsaühistutel on olemas ka oma spetsialist, kes VEP-ide määramisega tegeleb.

VEP määramine on metsaomanikule tasuline teenus ning hind oleneb teenuse osutajast. Hind kujuneb vastavalt töö mahule – kas määramise jaoks on vaja minna metsa (vastavalt asukohale) või on see võimalik ära teha arvuti taga. Enamasti jääb teenuse hind vahemikku 50-100 EUR (+/-).