You are currently viewing Piirangud puidu kasutamisele energia tootmiseks seavad muuhulgas löögi alla ka erametsade hooldamise

Piirangud puidu kasutamisele energia tootmiseks seavad muuhulgas löögi alla ka erametsade hooldamise

Eesti Erametsaliidu hinnangul paneb Euroopa Parlamendi plaan seada piiranguid esmase puidulise biomassi kasutamisele ohtu erametsaomanike motivatsiooni oma metsades hooldusraieid teha ning seeläbi tervemaid ja tugevamaid metsi kasvatada.

Direktiiviga plaanitakse luua mitmeid piiranguid puidu kasutamisele energeetikas. Direktiiv määratleb suurema osa metsast saadavast puidust esmaseks puiduliseks biomassiks (primary woody biomass). Europarlamendi ettepaneku kohaselt ei tohiks sellisest toorainest toodetud energiat tulevikus lugeda taastuvaks energiaks. 

Lisaks probleemide tekkimisele energiaga varustamisel ei aita selline piiramine kuidagi kaasa metsade võimele tulla toime kliimamuutustega ega tulevikumetsade kasvatamisele.
„Väärtuslikku puitu pakkuva metsa kasvatamiseks on vaja seda hooldada. Harvendusraiest tekib olulisel määral puitu, mille ainukene kasutusotstarve täna on energiatootmises ning küttepuidu turustamine aitab erametsaomanikel katta metsa hooldamise kulusid,“ selgitas Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Sellise võimaluse kitsendamisel väheneb metsaomanike motivatsioon panustada harvendusraiete kaudu tervete ja tugevate metsade kasvatamisesse.“ 

Erametsaliit ühines üle-euroopalise erametsandus- ja energiavaldkonna organisatsioonide ühispöördumisega europarlamendi saadiku, III taastuvenergia direktiivi raportööri Nils Torvaldsi poole. 

Pöördumises juhitakse tähelepanu direktiivi peamisele probleemile ja tehakse ettepanek termin „esmane puiduline biomass“ direktiivi tekstist tervikuna välja võtta. “Ebamõistlik on energiakriisi tipus piirata Euroopa enda taastuva energiaallika kasutamist,” lisas Aun. Direktiiv seab uusi tarbetuid reegleid, mis piiravad küttepuidu kasutamist ühiskonnale kasu toomata. Pöördumisele kirjutasid alla 25 organisatsiooni esindajad erinevatest Euroopa riikidest.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.