You are currently viewing Uute piirangute loomine eeldab konkreetseid hüvitismeetmeid

Uute piirangute loomine eeldab konkreetseid hüvitismeetmeid

Eesti Erametsaliidu hinnangul tuleb uute looduskaitseliste piirangute kavandamisel metsaomanikele välja pakkuda konkreetsed hüvitismeetmed. Riigi tänane pealiskaudne praktika ei austa eraomandit.

Keskkonnaamet planeerib Sõrve looduskaitseala loomise käigus täiendavalt kaitse alla võtta üle 800 hektari eramaid, sellest pea 300 hektaril keelataks majandustegevus täielikult. Eesti Erametsaliidu hinnangul on sisuliselt tegu maade sundvõõrandamisega, mis põhiseaduse kohaselt eeldab ka koheseid ja õiglasi hüvitisi. Sellist võimalust aga Keskkonnaameti koostatud kaitse-eeskirja seletuskirjas ette ei nähta.

Erametsaliit toob Keskkonnaametile saadetud kirjas välja, et uue looduskaitseala planeerimisel on täiesti käsitlemata piiranguvöönditesse jäävate kinnistute omanikele piirangute talumise hüvitamise mehhanism. Rangelt kaitstavate sihtkaitsevööndite puhul tuuakse kaitse-eeskirja seletuskirjas välja vaid üldsõnaline võimalus eramaid riigile võõrandada. Liidu hinnangul pole selline pealiskaudne lähenemine piisav ning ei austa eraomandit. 

Metsaomanike esindusorganisatsiooni tegevjuhi Jaanus Auna sõnul tuleb kaitseala moodustamise käigus teha kinnistute omanikele konkreetne pakkumine, millist hinda on riik valmis konkreetse kinnistu eest maksma. “Enne uute alade kaitse alla võtmist peaks riik omanikele välja pakkuma konkreetsed lahendused. Seetõttu ei peaks ka Sõrve looduskaitseala hõlmama neid eramaid, millede omanikud ei ole nõus riigi poolt pakutud tingimustel nende maade arvamisega kaitseala koosseisu,” rääkis Aun.

Eesti Erametsaliit on Eesti suurim ja vanim erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb, esindab ja propageerib oma liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning tulutooval majandamisel.