Maa jahindusliku kasutamise lepingutest

  • Post category:Uudised

Jahiseltside palvel on Eesti Jahimeeste Selts välja töötanud jahiseltsi ja maaomaniku vahelise näidislepingu. EJS-i lepingu põhja saab näha siit. EEML juhib tähelepanu, et vorm sisaldab mitmeid maaomanikule ebamõistlike punkte (2.2.1; 2.2.4; 2.2.7), mis võivad hiljem probleeme tekitama hakata. Soovime juhtida tähelepanu, et lepingu vorm sätestab, et leping sõlmitakse tähtajatult! Lisaks pole lepingu lõpetamise tingimuste kohta kirjast mitte ühtegi rida.

Eesti Erametsaliit töötas maa jahindusliku kasutamise lepingu soovituslikud vormid välja juunikuu lõpus. Pikema lepingu vormi koos kommentaaridega leiad SIIT. Maa jahindusliku kasutamise lepingu soovitusliku lühikese ja lihtsustatud variandi aga SIIT.

Inglise keelse lühikese lepingu vormi leiad siit ning vene keelse siit.

Franz Juhan Reidolfi poolt, 1934. a. koostatud ja välja antud 73 lk ülevaade toonasest seadusest.

NB! Kõigil on võimalik lepingu vormi muuta ja redigeerida vastavalt enda soovidest lähtuvalt. Täiendavaid kommentaare ja ettepanekuid võib saata: erametsaliit@erametsaliit.ee

Ulukikahjude ennetamise teatis

Uus jahiseadus sätestab uue korra ulukite tekitatud kahju hüvitamiseks. Üldjuhul hüvitab jahipiirkonna kasutaja uluki tekitatud kahju maaomanikule omavahel kokkulepitud ulatuses ja viisil. Juhul kui jahipiirkonna kasutaja ja maaomaniku vahel leping puudub, siis on maaomanikul õigus nõuda kahju osalist hüvitamist kuni 100 eurot hektari kohta. Hüvitamise eelduseks on (§44 lg 5 alusel) 1.maiks esitatud ulukikahjustuste ennetamise teatis. Nimetatud teatis tuleb esitada jahipiirkonna kasutajale.

*Tee kindaks põllumajanduskultuurid, okaspuu-uuendused ja okaspuupuistud, mille puhul on oht olulisteks ulukikahjudeks.
*Lae alla soovituslik teatise vorm SIIT
*Kanna vajalik info teatise vormi ning edasta teatis (e-posti teel, kirjaga või personaalselt) selle jahipiirkonna kasutaja esindajale, kus kaitset vajavad metsa- või põllukultuurid asuvad.
* Teiseks võimaluseks on ühendust võtta kohaliku metsaühistuga, et koos teatis valmis teha ning esitada. Samuti võib volitada metsaühistut enda eest teatist esitama.
*Info jahipiirkondade kasutajate kohta küsi kohalikult metsaühistult või vaata jahipiirkondade piire ja kontakte metsaregistri avalikult veebilehelt http://register.metsad.ee/avalik/

Kui oled teatise enne 1. maid 2014 jahipiirkonna kasutajale esitanud ja sul tekib teatises märgitud okaspuu-uuenduses või okaspuupuistus oluline ulukikahjustus, siis on sul õigus rahalisele kompensatsioonile ühe vegetatsiooniperioodi jooksul kuni 100 eurot hektari kohta aastas.